• Comments:0

Levende dode.

Levende dode.

 

Het Geheel is meer dan de Som der delen. Sunergeia. De naam van mijn praktijk.

Denken, voelen, handelen in balans.

Geestelijk voedsel. Onnatuurlijke toestand. Levende dode. Aardse behoeften.

Onnatuurlijk leven.

De eeuwige vlam die we ieder in ons dragen, de vlam die Leven geeft, die Leven Is. We zijn Deel van het Geheel, dat verwijst naar de naam van mijn praktijk ‘Sunergeia’…. Het is het Universum , de Bron, God, Liefde . Daaruit is onze geest ontsprongen en vanaf dat Geheel zijn we op aarde geboren.

Ieder van ons is kind van God, van dat grote Geheel. Op aarde gekomen krijgen we te maken met allerlei aardse deeltjes die ons leren willen, voeden willen. Vanuit de Geest, ons geestelijk vermogen van de Liefde die vanuit deze Bron in ons is meegegeven, ligt de aarde als een smakelijk taartje voor ons wanneer we juist geboren zijn.

Onbevangen, als een klein zaadje dat de kans krijgt zich te ontwikkelen tot een prachtige bloem, liggen we op dat taartje aarde, waarvan wij de kers mogen zijn.

Ons geestelijk bezit vanuit de Bron meegekregen, is nu pril en het heeft ons als geboren mens op aarde, opnieuw dat innerlijk weten dat altijd Is, teruggebracht naar zaad. We voelen de uitdaging tot leren, tot ontspringen in de mensheid, in dit leven waarvan we, naarmate we ouder worden, steeds meer de gedachten toedichten aan het enige leven dat is. Het aardse leven.

Op dat moment van aards groeien lijkt ons geestelijk bezit vanuit de Bron, af te nemen door allerlei aardse verleidingen en uitdagingen.

We hebben de keuze uit talloze wegen die we kunnen bewandelen. Daar waar we geboren worden op aarde, daar is ons vertrekpunt. Dat is het deeltje van het grote Geheel waarop we de wandeling, onze reis van ontwikkeling, zullen aangaan.

Ook onze universele herinnering lijkt gaandeweg de jaren die we op aarde beleven af te nemen door deze veranderingen die het aards leven ons ‘aandoet.’

Het Geheel heeft het -alles in één- in zich. Het kent geen afgescheiden delen. Het is een eenheid in afstemming dat Heel is en Liefde Is.

Wij mens. Wij zijn het aardse Denken, het aardse Voelen en het aardse Handelen gaan bezitten.

Daar waaraan je voeding geeft en aan die emotie waarop jij jouw focus legt, zal jouw groei van innerlijke ontwikkeling op aarde tot stand komen.

Als kind voelde ik de verschillende segmenten die de mensen, die toen al dicht om mij heen stonden, uitstraalden. Ik zag wie waar voeding aangaf en als vanzelf volgens die gevoede emotie, hun innerlijke waarheid uitstraalde.

Zo zag ik bij mijn moeder haar diepe geloofsovertuiging dat ontstaan was uit de voeding die zij gaf aan de wekelijkse kerkgang, het op-prevelen van de rozenkrans en de teksten uit het kerkboekje.

Zonder die voeding kon je niet ‘geloven’ , zo had ze deze waarheid tot zich genomen, en dus zou je het aardse leven niet kunnen als een goed mens kunnen bewandelen.

Mijn moeder gaf in die zin voeding aan haar geest en haar overtuigingen groeiden, elke dag meer en meer.

Als kind volgde ik, zij was mijn voorbeeld op aarde. Mijn moeder, de Bron van Liefde, waaruit ik geboren ben en in wie ik mijn zaadje vanuit de Bron, had gelegd.

Mijn innerlijke afstemming als jong kind was mijn innerlijk gevoel van Weten. Ik voelde en voel de universele Bron in mij. Die vlam van eeuwige Liefde en ik zocht de woorden om mijn moeder erover te vertellen.

Mijn beleving en gevoel ‘zag er anders uit’ dan die van mijn moeder. Ik zag in haar ‘geloof’ en kerkgang, ook de basis van angsten.

In mijn gevoel echter zag ik haar angst dat zo schril afstak tegen haar diepe overtuiging om God en moeder Maria, de Moeder van Altijddurende Bijstand, te eren.

Op een dag vroeg ik haar, zo herinner ik mij: “Geloof u dat er leven na de dood is?”

Mijn moeder antwoordde droogjes: ” Nou nee, dood is dood. Als je sterft ben je dood. Er is nog nooit iemand teruggekomen dus nee, daar geloof ik niet in. Je hebt maar één leven en daarom moet je dat leven zo goed mogelijk leven.”

“Maar waarom zou u dan elke week naar de kerk gaan, gebeden opzeggen en het kerkboekje uit uw hoofd leren, als er toch alleen maar een ‘dood’ opvolgt dat dus als een zwart gapend gat, nooit meer leven geeft?,” vroeg ik haar verbaasd.

” Nou eh…, God heeft het leven geschapen. De mensen en de dieren. En daar wil ik voor danken,” antwoordde mijn moeder toen beslist.

Mijn moeder en ik waren bloed van elkaar. In haar geest ben ik geboren. Uit haar lichaam op aarde gekomen. Als een deeltje van het grote Geheel. Ook moeder is een deeltje van dat grote Geheel.

Twee verschillende Zilveren draadjes zijn we met ieder onze eigen geestelijke afstemming, hier op aarde.

Mijn vertrekpunt als baby en kind had op mijn manier vanuit mijn diepe innerlijke Zelf, een geestelijke afstemming van die universele waarheidsliefde. Ook mijn moeder voelde dit in zich maar anders dan haar dochter, gaf zij voeding aan haar geestelijke groei door dat wat zij al had geleerd op aarde. Geloofsbelijdenis vanuit haar kindertijd bestond uit het volgen van de waarheid van Bijbelse teksten en het luisteren naar de priester die als enige de waarheid over God kon weten.

Toen al trok dit aards ‘ritme’ van ‘geloven’ haar mee in dat aardse web van waarheid waarna haar éigen geestelijke kracht, die ook zij in zich heeft, afnam en vanuit haar innerlijke Zelf, geen of nauwelijks nog innerlijke voeding kreeg. En dus kreeg haar ‘angst’ voeding.

Ik zag dit al vroeg om mij heen gebeuren. Dat wij als mens, als lijmdraden elkaar in de tang houden, door onze overtuigingen aan elkaar op te dringen, zonder ook nog maar dieper te voelen in onze eigen geest waar alle antwoorden opgeslagen liggen.

Dat diepe voelen zag ik bij de meesten mensen als een klein niet verder ontwikkeld zaadje hulpeloos liggen, achter hun geestesoog van universele waarheid.

Het kreeg nauwelijks tot niets aan voeding nog. We zijn allen als onderdeel van elkaar verbonden op aarde. Verbonden als voedingsbron waar we aandacht denken te moeten geven aan zowel bezit, materiële bezittingen, geld, kleding, woning, werk, functie, beroep, macht, status, financieel vermogen etc.

Onze geest heeft zich daarin gevoed en ontwikkeld en de mens heeft gaandeweg aangenomen dat deze voedingsbronnen nodig zijn om Heel te blijven en te kunnen zijn als levend mens op aarde. Dat je alleen hierdóór en hierván leven kunt.

Maar deze voedingsbronnen zijn aan de aarde verbonden. Dit zijn de Onnatuurlijke Voedingsbronnen!

Het Geheel, Liefde, De Universele Bron, het -alles in één- dat elk groeiend zaadje in elk gelegd vrouwelijk lichaam van de aardse mens in zich heeft, heeft het al……die voedingsbron dat leven is en zou geven op aarde. De geestelijke afstemming van Liefde, Zijn, simpelweg ….het in ‘denken’ afstemmen en tegelijkertijd ‘voelen’ ….

We zijn de geestelijke voeding…op het moment dat we geboren worden.

In elk moment van een nieuw geboren babietje, zie ik bij ieder mens die dit nieuw leven aanschouwt , die innerlijke vlam van de Bron!

Ieder buigt zich in die Liefde over dat wonderlijke leventje. En in dat moment hoor ik zo vaak…: “Wat een wonder is het toch hè, dat zo’n babietje door de mens zelf gemaakt kan worden…met alles erop en eraan… Zie die handjes, dat neusje…die piepkleine oortjes…Gek hè, dat dat babietje alles al volmaakt in zich draagt en In mij ontstaan en gegroeid is??!

In die momenten voelen we die enige echte universele waarheid! Dat is het wonder?! Dat is de Bron in de wieg. Dé universele Liefde! God, Bron, Allah, Boeddha….whatever ….maar het is G o d d e l i j k !!!

Inderdaad, het kindje heeft -alles-al-in-zich….het is God, de Bron van het enige waarheidswonderlijke leven dat je ziet..innerlijk voelt, je de geestelijke afstemming van de Bron laat (her-)inneren!!

Daarna stapt het kindje op de aardse draden van het aardse leven. De draden van aardse wegen, keuzes, verleidingen….groeiende mogelijkheden ….

Niet alleen voor jezelf groeiend…..juist…JUIST..voor elkaar groeiend. Je bent de ‘groeiende spiegel voor elkaar’ omdat je Samen het Geheel bent, samen één en Samen als elk deeltje Liefde van de Bron, één heerlijke Liefdevolle aardebron mag geven in die totale verbinding van het Zijn!!!

 

Ik was en ben nog op momenten eenzaam in dat innerlijk weten. Die helderhorende uitleg in mij van de geestelijke leiders van ‘HierBoven’ die mij zeggen, elke dag opnieuw weer: “Zeg het hen! Zeg het hen, dat dit de waarheid is, de enige echte waarheid die geen angsten kent, geen lijden, geen honger en dorst, geen strijd en oorlog. Want Liefde is enkel Liefde. Is Leven in de Hoogste sfeer, in je meest zuivere innerlijke ziel! Ieder mens heeft het in zich. En ieder mens behoort het zich te leren herinneren !”

We leven teveel op aarde in de Onnatuurlijke Aardse toestand waaraan de waarheid van ‘Leven’ is opgehangen. Daardoor is de mens afgescheiden van de Bron. Daardoor hebben we al die onnatuurlijke toestanden Zelf over ons afgeroepen. Wij Zelf hebben dat leed en ellende veroorzaakt. Wij zélf samen hier op aarde maken er een potje van. Het Samen-Zijn heeft zich ontwikkeld tot een aan elkaar plakkende lijmdraad, in een afhankelijke positie naar elkaar. En in die afhankelijkheid liggen de manipulaties opgeslagen met de onrechtvaardigheden waardoor de aardse leugen is ontstaan die heersend is en in de tijd van Nu, zo opspeelt en besproken wordt.

Er komt van alles aan het licht. Kindermisbruik, machtsmisbruik, scheidingen, dierenleed, economische wankelingen. En de mens is angstig geworden.

Want het aardse kaartenhuis waarop het leven is gebouwd, stort langzamerhand in elkaar. Allerlei lijmpogingen zie ik gebeuren. De ‘naakte mens’ die slijmend en kronkelend zich Zelve wilt belonen om zijn toch wel goede ooit uitgesproken overtuigingen waar zoveel mensen hem op geloofd hebben en in gevolgd zijn.

Maar in dit Nu lijken mensen verloren te zijn. Driftig wordt er gediscussieerd en machthebbers spelen zich tegen elkaar uit .

 

In de simpelheid van het aardse leven, aan de ‘andere kant van de wereld’ waar volgens al deze zogenaamde slimme discussiërende bepalende machthebbers, mensen leven in materiële armoede en zij ‘dom’ zijn gebleven en als ‘ontwikkelingsgebied!!’ bekend zijn komen te staan…..daar leeft juist (!!!) enkel nog de Waarheid van de Bron.

Daar waar ( aardse !!) honger wordt geleden volgens aardse begrippen, leeft de universele saamhorigheid het meest in de Goddelijke waarheidsgetrouwheid en is die volmaakte Liefde nìet aangetast en vervormd . En daar ‘dénkt de ontwikkelde slimme aardse materiële hebzuchtige mens’ ….’ontwikkeling’ (!!) te moéten brengen….in de naam van ‘liefde’….maar dan zonder hoofdletter wel te verstaan! Want altijd, altijd wordt deze zogenaamde liefde in de meeste gevallen als een financiële bepalende bron van voeding gegeven aan deze naar ‘hongerlijdende’ bevolking. Hoeveel kan de mensheid leren van deze bevolking die nìet de aardse liefdeshonger kent maar de universele Liefde uitstraalt!!

Want in de Geestelijke Liefde die altijd is en Heel is en die de Bron vertegenwoordigt en enige waarheid is en waar wij mensheid voeding aan moeten geven, daar leeft het eeuwige Leven.

Er is geen dood. Het leven is eeuwig, altijddurend en dat is de enige Natuurlijke toestand die wij moeten leren.

De levende dode verwijst naar de aardse mens die geen aandacht geeft aan zijn geestelijke groei doordat de onnatuurlijke voedingsbronnen ooit zijn aangeboord en als levensbenodigdheden zijn toegeëigend. Het heeft de mens afgescheiden van het Al, daar waar we naar terugkeren, over de ‘draad’ heen van het aardse leven, de aardse lichamelijke dood. Het fysieke (lichaam) sterft als een verwelkte bloem, maar het zaadje zal blijven en opnieuw uitgroeien over de lichamelijke dood getild, waarna het in de geest verder leven zal. Wie je bent, je gedachten van Liefde, in die geestelijke afstemming, zo zal je binnentreden in de spinrag van zilveren draden. De Kroonluchter zal je optrekken en in die echte zuivere Liefde ontvangen.

 

Angelique, wiens naam ‘Engelachtig’ betekent :)